دابەزاندنی پرۆگرامەکە لە مۆبایلەکەتدا

 دەچیتە ناو فایلەکانتەوە لە هەرشوێنێک بن- لە کار، لە ماڵەوە یان لە ڕێگە بیت. بەرنامەکە لەسەر مۆبایلەکەت دادەگریت.