پاراستن و پاشەکەوتکردنی PDF

 

1.     دەچینە سەر بەشی فایەل file دوایتریش پاراشەکەوت لەsave as 

2.     ئەو شوێنە نیشانە بکە کە دەتەوێ لێی پاشەوکەت بکەی، بۆ نمونە گەنجینە.

3.     ئەو بەشانەی دەکرێنەوە بەشی PDF هەڵبژێرە.

4.     دواتریش پاشەوکەت لێ بدە.